ملک سلمان با تشکیل سازمان امنیت ملی،تمامی نیروهای امنیتی را زیر مجموعه این سازمان قرارداده و دیگر هیچ سازمانی تحت نظر وزارت کشورنیست

[ad_1]

ملک سلمان با تشکیل سازمان امنیت ملی،تمامی نیروهای امنیتی را زیر مجموعه این سازمان قرارداده و دیگر هیچ سازمانی تحت نظر وزارت کشورنیست. اين اقدام پادشاه پاکسازی برای پادشاه آینده است /BBC

[ad_2]

لینک منبع