در بریتانیا برای اولین بار یک زن به سمت رئیس دیوان عالی منصوب شده است.

[ad_1]

در بریتانیا برای اولین بار یک زن به سمت رئیس دیوان عالی منصوب شده است. این به معنای آن است که برای اولین بار رئیس کشور، رئیس دولت و رئیس عالی ترین مرجع قضایی کشور زن هستند.

[ad_2]

لینک منبع